;

Giá đất tại cầu k67 thông với đường chính Bãi Muối